Iskolánk arculata

Iskolaszerkezet

A 2000-2001 tanév iskolai munkaterve itt megtekinthető.

skolánkban jelenleg 30 tanulócsoportban,három színtéren: többségi tagozaton 24, fogyatékosokat ellátó tagozaton 5 és a Merseváti Tagiskolában 1 , folyik az oktatás.A 602 diákkal, több mint 60 pedagógus foglalkozik.

A nevelőtestület alakulása:

a.gif (237 bytes)z intézményt egy fő iskolaigazgató irányítja, akinek munkáját 3 fő vezető (2 fő igazgatóhelyettes, 1 fő gazdasági vezető) segíti. A szakmai munkát 15 fő munkaközösség-vezető koordinálja.

  A nevelőtestület nagysága:   62 fő
  Tagjainak megoszlása:
tanító 21 fő
tanár 29 fő
gyógypedagógus   8 fő
óvónő   2 fő
  Iskolai végzettség szerint:
egyetemi      2 fő
főiskolai 57 fő
felsőfokú l fő
 Diplomák száma szerint:
egy diplomával rendelkező 39 fő
kettő vagy több diplomával rendelkező 20 fő
nem rendelkezik diplomával   1 fő
Pedagógus gyakorlat szerint:
0-5 év között 6 fő
5-15 év között 17 fő
15-25 év között 25 fő
25-30 év között 8 fő
30 év fölött 4 fő

m.gif (366 bytes)eghatározó oktatási programunk az 1998-ban indult a NAT bevezetésével. Az idei tanévben induló osztályaink megoszlása:

  • emelt szinten német nyelvet tanuló csoportok: 12
  • emelt szinten angol nyelvet tanuló csoportok:   4
  • német nyelven tanuló fakultációs csoportok:     5
  • angol nyelven tanuló fakultációs csoportok:      6
  • olasz nyelven tanuló fakultációs csoportok:       1
  • informatika orientációs csoportok:                    15

 

z eredményes oktató-nevelő munkát szaktantermek, nyelvi labor, számítógéptermek, könyvtár és tornaterem segítik. A nyelvoktatás eredményességéhez hozzájárulnak szélesköru nemzetközi kapcsolataink, valamint diákcsereprogramjaink. Az utóbbi években egyre eredményesebben szerepelnek diákjaink a tanulmányi versenyeken.

Fő célkitűzésünk

skolánkban elsődlegességet élvez a kommunikációval, beszédfejlesztéssel erősített anyanyelvi, a tanuló egyéni ütemében haladó matematikaoktatás, az idegen nyelvek, az informatika-számítástechnika választhatósága és az elmélet - gyakorlat összekapcsolása.
a.gif (237 bytes)z általános iskola kötelező, ezért mindenki számára egyenlő esélyt kell, hogy biztosítsunk. Pedagógiánk lényege a minden tanulóra kiterjedő minőségi oktatás.


Amit fontosnak tartunk

e.gif (294 bytes)melt színten kiscsoportban angol, német nyelvet választhatóként 5. évfolyamtól orosz, olasz nyelvet tanulhatnak diákjaink korszerűen felszerelt multimédiás nyelvi laborunkban.    
k.gif (322 bytes)iscsoportban oktatjuk a technika tantárgyat. Kötelezően elsajátítandó tananyag mellett első osztálytól kiemelten foglalkozunk a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó közlekedési ismeretekkel. A 6. évfolyam végén a tanulók kerékpáros vizsgát tesznek.
m.gif (366 bytes)atematika tantárgyból számítógéppepl támogatott módszerrel (BEST) gyakoroltatjuk a hagyományos módon elsajátított ismereteket.
a.gif (237 bytes)z informatika-számítástechnika oktatását két szaktanterem, megfelelő számú és minőségű géppark biztosítja, ez év tavaszától Internet hozzáféréssel.
a.gif (237 bytes) biológia tantárgy 7-8.osztályban egészségnevelési és elsősegély-nyújtási anyaggal egészül ki.
a.gif (237 bytes)nyanyelv, matematika, fizika és kémia tárgyakból külön órakeretet biztosítunk tehetségesebbnek és a lassabb ütemben haladóknak.
a.gif (237 bytes) testnevelést lehetőség szerint nemek szerinti bontásban tanítjuk. Sportudvarunkon füves sportpálya, aszfaltos kézilabdapálya és a felállított kosárlabdapalánkok biztosítják a megfelelő tantárgyi környezetet.
i.gif (284 bytes)skolánk munkarendjébe szervesen beépül a logopédia, a gyógy és tartásjavító testnevelés, a hit és zeneoktatás. A szabadidő kulturált eltöltését a 11.000 kötetet meghaladó könyv- és médiatár, valamint az alsósoknak jól felszerelt játszószoba biztosít.