Nevelőmunkánk célja, feladataink

Célok a Gáyerban

A személyiségfejlesztésben a követelmény- és tanuló-központúság aránytartása mellett:

 • a gyermek bevezetése a közösségbe, a társadalomba,
 • korszerű műveltségtartalom átadása,
 • felkészítés a továbbtanulásra, a jövőre, különös tekintettel a kommunikációs kultúra, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, a tanulási képességek elsajátíttatása, a globális problémák iránti fogékonyság, a testi és lelki egészség középpontba helyezésével.

Feladatok a Gáyerban

A személyiség mindenoldalú fejlesztése, megfelelő, humánus eljárásokkal ismeretátadás, alapkészség-elsajátíttatás tantárgyi órakeretben.

 • A tájékozódó, értelmező és feldolgozó képesség,
 • önmegismerés,
 • problémamegoldó és pozitív gondolkodás,
 • társas kapcsolatok, közösségi normák,
 • pályaorientáció,
 • alkotó, emberséges légkör kialakítása.
 • Tehetségek kibontakoztatásának,
 • gyengébben haladók segítésének,
 • egészséges életmódra, családi életre, emberikapcsolatokra való felkészítés,
 • programok, iskolák közötti átjárhatóság,
 • esélyegyenlőség,
 • mindennapos testmozgás biztosítása.

Anyanyelv

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |   Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás ]

Anyanyelv

Célok:

 • kommunikáció, az értő olvasás, szövegalkotás, szövegszerkesztés fejlesztése,
 • kifejező, pontos nyelvhasználat,
 • helyes, tetszetős, olvasható írás kialakítása.

Feladatok:Olvasni tanulnak a kicsi elsősök

 • irodalom:
 • tájékozottság a magyar- és világirodalomban,
 • irodalomelméleti, esztétikai és verstani ismeretek,
 • nyelvtan:
 • alapvető nyelvtani és helyesírási ismeretek,
 • szókincsfejlesztés,
 • szabatos, kifejező nyelvhasználat elsajátíttatása.

Matematika

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |   Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás ]

MatematikaMatematika óra

Célok:

 • tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban,
 • matematikai törvények, összefüggések alkalmazása a gyakorlatban.

Feladatok:

 • biztos szám- és műveletfogalom,
 • ok-okozati kapcsolatok megértésének,
 • algoritmusok felismerésének, helyes alkalmazásának,
 • problémamegoldó gondolkodás kialakítása .

Tanulást segítő eljárás:

 • számítógéppel támogatott gyakorlás (BEST program)

Idegen nyelv

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |   Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás ]

Idegen nyelvek

1-2. évfolyamon:

 • választható, heti fél órában angol vagy német.Német óra a nyelvi laborban

3. évfolyamtól:

 • emelt óraszámban angol vagy német.

5. évfolyamtól:

 • kötelező idegen nyelv heti 2 órában a német,
 • választható második nyelv angol,német,olasz,orosz.

Tanulást segítő eszközök:

 • kiscsoportos foglalkozások,
 • nyelvi labor,
 • oktatószoftverek,
 • autentikus segédanyagok,
 • idegen nyelvű levelezések.

 Informatika

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |   Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás ]

Informatika-számítástechnikaIsmerkedés a Logo Writer-rel

Választható tantárgy heti 2 tanórában

1-2. évfolyamon: LOGO WRITER (DOS alap).

3-4. évfolyamon: COMENIUS LOGO (WINDOWS alap).

5-8. évfolyamon: Operációs rendszerek, szövegszerkesztés, Internet és multimédia ismeretek. (A tárgyat nem választók 8. o.-ban egy féléven át alapismereteket tanulnak.)

Terészettudományok

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |   Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás ]

Természettudományok

Biológia:Talán nem is olyan rémisztő a Samu

 • környezetvédelem és egészséges életvitel,
 • az élő környezet változásainak követése,
 • az emberi magatartás következményei.

Földrajz:

 • a környezet és társadalomEgy izgalmas földrajz órán kölcsönhatásai,
 • biztonságos térkép- és földgömbhasználat,
 • a térkép és a valóság kapcsolata.

Kémia:

 • kísérletekre alapozott anyagvizsgálat,
 • környezetvédelmi beállítódás erősítése,
 • a kémia és a gyakorlati élet kapcsolata.

Fizika:

 • jelenségek értelmezése kísérletekkel,
 • fizikai törvények gyakorlati alkalmazása,
 • magyar fizikusok munkássága.

História és társadalomismeret

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |   Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás ]

História és társadalomismeret
„ A történelem az élet tanítómestere."

Történelem:

 • változatosság, élményszerűség,
 • többkönyvűség,
 • multidiszciplinaritás: több tudományággal való érintkezés,
 • mentalitástörténeti megközelítés,
 • ökologikus szemlélet,
 • összefüggések feltárása,
 • helytörténet.

Társadalomismeret:

 • gyakorlatiasság,
 • közvetlen személyes megtapasztalás,
 • vitakészség kialakítása és fejlesztése,
 • cél: citoyen; a művelt, öntudatos polgár eszménye,
 • jogok és kötelességek harmonizációja.

 

Technika

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |   Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás ]

TechnikaCsak az ujjamat el ne vágjam!

 • Eligazodás a technika világában.
 • Alkalmazható gyakorlati ismeretek készségszintű elsajátítása.
 • Manuális készségek fejlesztése.
 • Műszaki tervezés, rajzolvasás.
 • Technika és környezeti hatásai.
 • Technikatörténet.Tétry Dani a kerékpáros bajnok
 • Anyagok, eszközök megismerése.

Prioritások:

 • háztartási, életviteli és gazdálkodási ismeretek,
 • gyalogos- és kerékpáros közlekedés elmélete és gyakorlata,
 • balesetmentes közlekedéskultúra kialakítása.

Ének-zene

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |   Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás ]

Ének-zene

Készségfejlesztés:Gabi néni és az énekkarosok

 • hallás- és ritmusérzék kimunkálása,
 • előadási képesség kialakítása.

Zeneművek, dalok:

 • a magyar népi hagyomány ápolása, kiemelve megyénk dallamkincsét,
 • a klasszikus zene értő hallgatása,
 • zenehallgatóvá nevelés.

 

Vízuális kultura

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |   Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás ]

Vizuális kultúra

 • Változatos, alkotó módszerek, ábrázolási eljárások és technikák megismerése.
 • A mindennapi látványok szépségének, élményének befogadása és átélése.
 • Gondolatok, érzelmek, látványok, élmények alkotó jellegű megjelenítése.
 • Igényes környezet- és tárgyalakítás.
 • Néphagyományok és népművészeti alkotások megismerése, továbbéltetése.
 • Műalkotásokhoz való érzelmi viszony gazdagítása művészettörténeti ismeretekkel.
 • Tömegkommunikáció műfajainak és sajátosságainak megismerése.

Gyógypedagógia

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |   Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás ]

Gyógypedagógia

Tanulási- és magatartási zavarral küzdők területi ellátása

Sajátosságok:Egy óra az "ELTE"-n

 • kis létszámú csoportok,
 • csökkentett tananyag,
 • lassabb ütem,
 • egyéni haladási tempó,
 • cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés,
 • többoldalú szemléltetés,
 • játékos módszerek,
 • mozgásfejlesztés,
 • beszédjavítás,
 • kommunikációformálás,
 • rehabilitáció,
 • társadalmi integráció.

Iskolai sport

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |   Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás ]

Iskolai sport

Feladatok:A foci még a tornateremben is jó!

 • mozgáskoordináció fejlesztése,
 • mozgás- és játékigény kielégítése,
 • szabadidő hasznos eltöltése.

Színtere:

 • testnevelés órák,
 • tömegsport, házibajnokságok,
 • sportági foglalkozások,
 • aerobic, atlétika, kézilabda
 • asztalitenisz, labdarúgás
 • tartásjavító testnevelés
 • úszásoktatás,
 • sítábor.

Könyv- és médiatár

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |   Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás ]

Könyv- és médiatár

Könyvtári állomány:Jó, hogy itt olvasgathatunk!

 • könyv: 6200 db
 • pedagógiai szakirodalom: 3300 db
 • hanghordozó: 166 db
 • videoanyag: 150 db
 • folyóirat: 20 féle

Szolgáltatások:

 • kölcsönzés,
 • tanórák megtartása,
 • irodalomkutatás,
 • versenyek szervezése,
 • Internet,
 • reggeli tanulói felügyelet.

Szakkörök

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |  Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás

SzakkörökSzőni nem is olyan nehéz.

Térítési díj nélküliek:

 • környezetvédelmi,
 • egészségnevelési,
 • rajz,
 • színjátszó,
 • számítástechnika,
 • báb,
 • díszítőművész,Országos hírnévre szert tett bábusaink
 • néptánc-tánc.

Térítési díjasok:

 • segédmotoros kerékpáros,
 • Internet,
 • tárgy- és modellkészítő.

 

Továbbtanulás

[  AnyanyelvMatematikaIdegen nyelv Informatika |  Term.tudományok|   Historia (tört.)|   TechnikaÉnek-zene Vizuális kult.|   GyógypedagógiaIskolai sport|   Könyv és médiatárSzakkörök |   Továbbtanulás ]

Továbbtanulás
előző öt tanév alapjánTovábbtanulók az elmúlt 5 év viszonylatában

 • Az érettségit adó középiskolába felvételizők száma meghaladja az országos átlagot.
 • A hatosztályos gimnáziumi osztályok tanulóinak közel fele gáyeros.
 • A tanulók nemcsak felvételt nyernek, hanem érdemi teljesítményváltozás nélkül tanulnak a középiskolában.