M U N K A T E R V

2000/2001. tanév

(az iskola alapdokumentumai alapján)

 1. Az iskola általános helyzete:

1.1. Tárgyi feltételek:

Épületek, termek:

-Fenntartói döntés alapján egy terem és egy szertár a Szt.Benedek Kat. Általános Iskola részére átadásra került.

-Alsós épület alagsorában technikaterem kialakítása megtörtént.

-Az alsós épület I. emeletén leválasztással nevelői szoba kialakítására került sor a nyár folyamán.

-Felsős épület dohányzó nevelőiből technikaszertár került berendezésre.

-Frissítő meszelések mindhárom épületben megvalósultak.

Feladatok:

    Sportudvar fejlesztése

    Internet hozzáférés a könyvtárban

              Kommunikációs rendszer fejlesztése

              Tornaterem és öltözők felújítása

    Gyógypedagógiai tagozat épületének tetőzet felújítása

    Dohányzóhely kialakítása

 

1.2. Tanulócsoportok száma:

Többségi tagozat: 24

Gyógypedagógiai tagozat: 5

Tagiskola - Mersevát 1

1.3. Napközis csoportok száma:

Többségi tagozat: 12

Gyógypedagógiai tagozat: 2,5

Tagiskola - Mersevát 1

2. Létszámok:

Többségi tagozat: 537 fő

Gyógypedagógiai tagozat: 59 fő

Tagiskola - Mersevát 6 fő

 

2.1. Tanulói létszámok évfolyamonkénti bontásban:

     Többségi tagozat:

1.o: 65 fő     2.o: 59 fő       3.o: 68 fő

4.o: 91 fő     5.o: 74 fő       6.o: 61 fő

7.o: 56 fő     8.o: 63 fő

    Gyógypedagógiai tagozat:

1.o:    2 fő    2.o: 11 fő      3.o: 8 fő

4.o:  10 fő    5.o:    8 fő      6. o: 6 fő

7.o:    3 fő    8.o: 11fő

    Tagiskola - Mersevát

1.o: 3 fő 2.o: 3 fő

2.2. Napközis tanulók száma:

    Többségi tagozat: 288 fő

    Gyógypedagógiai tagozat: 48 fő

    Tagiskola - Mersevát 6 fő

2.3. Menzás tanulók létszáma:

    Többségi tagozat: 124 fő

    Gyógypedagógiai tagozat: 3 fő

    Tagiskola - Mersevát - - -

2.4. Átlaglétszámok (tagiskola nélkül)

    Tanulócsoport: 22,6

    Napközis csoport: 26,5

2.5. Kötelezőn túli ellátásban részesülő tanulócsoportok száma:

    Emelt szinten német nyelvet tanuló csoportok száma: 12

    Emelt szinten angol nyelvet tanuló csoportok száma:    4

    Német nyelvet tanuló fakultációs csoportok száma:     5

    Angol nyelvet tanuló fakultációs csoportok száma:      6

    Olasz nyelvet tanuló fakultációs csoportok száma:       1

    Informatika-orientációs csoportok száma:                 15

3. Személyi feltételek (pedagógiai munkát végzők):

    A nevelőtestület létszáma az eredményes pedagógiai munkához elégséges, 

    a végzettségek, a többször módosított 1993. évi tv. a közoktatásról megfelelő.

    Tanév végén, nyár folyamán távozottak:

-Fehér László áthelyezéssel (Berzsenyi Ált.Isk, Celldömölk)

-Rövidné Barbalics Andrea áthelyezéssel (Nev.Tanácsadó, Sárvár)

-Lendvay Istvánné közös megegyezéssel

-Takács Mária közös megegyezéssel

-Márczi Győző közös megegyezéssel

-Geiger Ernőné szerződése lejárt

Tanév folyamán tényleges munkát nem végzők:

-Németh Szilvia GYES-GYED

-Wachterné Zsargó Zsanett GYES-GYED

Tanév elején érkezettek:

-Csizmazia Nóra tanítónő

-Geiger Csilla tanárnő

-Szár Andrea tanárnő

-Jánosa Józsefné gyermekfelügyelő

GYES-GYED-ről, táppénzről munkába állók:

-Zseli Róbertné

Tanévben részmunkaidőben dolgozók:

-Fehérné Gyömörey Katalin

-Gőcseiné Patonay Zsuzsanna

Tanévben határozott idejű kinevezéssel dolgozók:

-Szalókyné Pőcze Nóra -Ferenczyné Horváth Anita

-László Adrienn -Tamás Gáborné

-Vass Rita -Geiger Csilla

-Csizmazia Nóra -Szár Andrea

A tanévben más közoktatási intézménybe áttanítók:

-Zseli Róbertné Berzsenyi ÁMK német

-Sipos Csilla CBG angol

-Bódisné B.Ibolya Ált. Iskola, Boba fizika

4. Gazdálkodás:

A napközis csoportok száma eggyel csökkent, a tanulócsoportoké pedig eggyel nőtt. Az órakedvezmények a tanórán kívüli tevékenységek számának igényekhez való pontosabb igazítása, tovább javítja az iskolai gazdálkodás hatékonyságát.

A pályázaton elnyert összegek és az ehhez kapcsolódó fenntartói vállalások biztosítják a felújításokat, fejlesztéseket. A pályázati kiírások nyomon követése, igényes pályázatok elkészítése jelentheti a számottevőbb fejlesztést.

5. Pedagógiai munka:

           Oktatómunka:

A továbbtanulási arányok, a versenyeredmények, a nyelvvizsgázók száma alátámasztja a választott út helyességét.

Nevelőmunka:

Következetesebb eljárásokkal javítani kell a gyerekek neveltségi szintjét.

5.1. Feladatok az oktatómunka terén:

Természettudományos oktatás válságkezelése.

Minőségbiztosítási rendszer kialakítása.

A tanulók túlfeszítettségének csökkentése.

A Pedagógiai program jogszabályi harmonizációja.

Nevelési terv elkészítése.

Helyi tantervek kerettantervekbe történő illesztése.

Kistérségi együttműködés lehetőségének felmérése.

A tanulók képességéhez mért egyéni ütemű továbbhaladás feltételrendszerének

biztosítása.

5.1.1. Tantárgyanként:

Anyanyelv- és irodalom:

Életkornak megfelelő leíró nyelvtani ismeretek elsajátíttatása.

A szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése.

Szövegalkotás műfajainak helyes alkalmazása.

Idegen nyelvek:

A labor használatának mindennapivá válása.

Párbeszédhelyzetek alkalmazása.

Új német helyesírás bevezetése.

Célnyelvi országok kultúrájának közelebb hozása.

Történelem, história és társadalomismeret:

Mentalitástörténet előtérbe kerülése.

A tantárgyi összefüggések megértetése.

A múlt és jelen ismeret szorosabb összekapcsolása.

Matematika:

A világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás.

Ötletgazdag, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

Tanult matematikai problémák gyakorlati alkalmazása.

BEST program folyamatos működtetése.

Fizika:

Fizikai jelenségek értelmezése, megismerése a megfigyeléstől a

kísérletekig.

A logikai gondolkodás a lényeglátás,

a természetvédelem igényének erősítése.

Természettudományok:

(biológia, egészségtan, földrajz, természetismeret, kémia):

Lakóhely környezetének alaposabb megismertetése.

Környezetkímélő életmód igényének kialakítása.

A szemlélet és magatartásformálás a környezeti nevelésben.

Tanári és tanulói kísérletek maximális alkalmazása.

Technika és életvitel:

Közlekedési ismeretek kiemelt kezelése.

Manuális tevékenység arányának növelése.

Háztartási ismeretek tárgyi feltételrendszerének javulásával

párhuzamosan az átadandó ismeretkör bővítése.

Informatika, számítástechnika:

Adatvédelem kiemelt kezelése.

Vírusok elleni védekezés hangsúlyozása, gyakorlati alkalmazása.

Rajz:

Fantáziavilág fejlesztése.

Változatos ábrázolási eljárások ismertetése.

Esztétikai képesség fejlesztése.

Ének-zene:

Hallás és ritmikai készség fejlesztése.

A zenehallgatás igényének kialakítása.

Tájékozódás a zene múltjában és jelenében.

Testnevelés:

Alsóbb évfolyamokon a tömegsport óraszám növelésével játék és

mozgáslehetőség biztosítása, az iskolai versenysport megalapozása.

Tanulói aktivitás növelése mind a tanórán, mind az azon kívüli

foglalkozásokon.

Alsó tagozat:

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

Értő, néma olvasás.

A tehetséges, gyorsabban haladó, illetve a lassabb ütemben tanulók

munkájának tanórai összehangolása.

Gyógypedagógiai tagozat:

A szóbeli kifejezés készségének fejlesztése.

Sikerélménnyel a sérült funkciók fejlesztése.

Közvetlen környezetben való eligazodás segítése.

Tagiskola - Mersevát:

Beszédkészség javítása, szókincs gyarapítása.

Önállóságra nevelés a tanulásban.

Tanulói írásos munkák tartalmi és esztétikai szintjének emelése.

5.2. Nevelő, személyiségfejlesztő munka:

Az egyén helye a közösségben.

Egyén és közösség kapcsolata.

Beszédkultúra finomítása.

Magyarságtudat kialakítása.

A másság megértetése, elfogadtatása.

Életvezetés veszélyforrásainak megismertetése, azok elleni védekezés módjainak bemutatása, értelmes jövőkép feltárása.

Az iskola klienseinek, együttműködésének szorosabbá tétele.

Többségi tagozat:

Tanulók és osztályközösségek kulturált magatartásának fejlesztése,

betartatása.

Kapcsolatteremtés, konfliktuskezelés és szociális érzékenység

fejlesztése.

Az önnevelés lehetőségeinek feltárása, az eredményes életvezetés

érdekében.

Fogyatékos tanulók tagozata:

A kulturált beszéd és magatartás közösségben való alkalmazása.

Egymás elfogadásának megtanítása.

Napközi:

A játszószoba és a sportudvar jobb kihasználása.

Étkezésnél az igényes étkezés megkövetelése.

Tanórán az írásbeli és szóbeli feladat ellenőrzése.

Könyv- és médiatár:

Az Internet hozzáférés folyamatos biztosítása.

A könyvtári órák és a szabadidő hasznos eltöltésének optimalizálása.

Ifjúsággondozás:

Az osztályfőnökökkel való szorosabb együttműködés és

információáramlás, ha a tanulói magatartásban, tanulmányi

előmenetelében és a család helyzetében változás áll be.

Tagiskola - Mersevát:

A szabadidő tudatos tervezésének megismertetése.

A település iránti tisztelet elmélyítése.

6. Az iskola működésének célja:

Az alapító okiratban megfogalmazottak mind igényesebb teljesítése.

Az iskolahasználók igényeihez való folyamatos alkalmazkodás a jogszabályi lehetőségeken belül.

7. Az irányítás és ellenőrzés célja, feladata:

A minőségbiztosítási rendszer kialakítása.

Tanórai fegyelem.

Az épületek közötti tanulócsoportok mozgásának ellenőrzése.

Munkavállalói jelenlét pontossága (tanóra, foglalkozás előtt l5 perccel).

8. Nevelési értekezletek:

Ősz folyamán: Pedagógiai és nevelési program, kerettantervek.

Február: I.félév értékelése.

Minőségbiztosítás.

Június: Tanév értékelése a Munkaterv szerint.

8.2. Szülői értekezletek:

    1.és 8. évfolyamon 3 alkalommal.

    1. évfolyamon: szeptember első hete - iskolakezdés.

    8. évfolyamon: december - január - továbbtanulás helyi lehetőségei.

       (mint 2-7. évfolyamon)

    2-8. évfolyamon 2 alkalommal.

    Október első és február hónap második felében

      osztályközösség élete és tanulmányi előmenetel.

8.3. Nyílt napok

    Nagycsoportos óvodások és szüleik részére:

beíratás előtti időpontban.

   Tanulók szülei részére:

március hónapban.

8.4. Fogadóórák:

Minden hónap harmadik hetének csütörtök délutánján, ha a tárgyhónapban nincs szülői értekezlet vagy nyílt nap, azzal a kiegészítéssel, hogy készségtantárgyat tanítók csak január és május hónapban tartanak fogadóórát.

8.5. Diákközgyűlés:

Október utolsó hetének csütörtöki napján délutáni időpontban.

8.6. Iskolai sportkör közgyűlése.

Szeptember utolsó hetének csütörtöki napján délutáni időpontban.

8.6. Osztálykirándulások:

1.évfolyamon:

2001. májusának első hetében.

2-8. évfolyamon:

2000. szeptember 15. és október 10. közötti időpontban.

(Külön igazgatói hozzájárulással eltérő időpontban is lehet).

9. Tanévben működő munkaközösségek és vezetőik:

„felsős” osztályfőnöki mk.      Horváth Lászlóné

„alsós” osztályfőnöki mk.       Csihar Csabáné

idegen nyelvi mk.                     Kovács Ernő

történelem mk.                         Bene Csilla

magyar nyelv és irodalom mk. Tóth István

matematika-fizika mk.             Szilvágyiné Laczi Éva

technika mk.                             Kondics Balázs

informatika-számítástechnika mk. Bóka Ferenc

természettudományi mk.          Jankó Zoltánné

testnevelés mk.                         Szabó Lóránt mb.

alsós szakmai mk.                     Németh Lászlóné

napközis mk.                             Nagy Márta

ELTE szakmai mk.                    Lampért Gyöngyi

ELTE osztályfőnöki mk.           Kiss Ödönné